راهنمای کامل

اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

سیستم ساز-فرم ساز- دیاگرام چارت سازمانی - ایجاد دیاگرام گردش کار bmpn2 - امکان گردش فرمها مطابق دیاگرام

داشبورد


مدیریت کاربران


مدیریت دسترسی


مدیریت نقشها


ساختار سازمانی


مدیریت منابع داده


فرآیندها


گروههای فرم


گروههای کوئری


وب سرویسها


تعریف پارامترها


ناحیه کاربری


مدیریت راهنمای سیستم


نوع ارز


منابع


نوع منبع


نوع پیوست


واحدهای اندازه گیری


تقویم کاری


مرحله(1)طراحی قالب


مرحله(2)طراحی سیستم


مرحله(3)طراحی گزارشات


مرحله(1) طراحی دیاگرام


مرحله(2) طراحی پایگاه داده


مرحله(3) فرمساز


مرحله(4) تنظیمات دیاگرام


مرحله(5) انتخاب سامانه


کارتابل


مانیتورینگ


میانگین مدت


تنظیمات