راهنمای کامل

صورتوضعیت های عمرانی


پروفایل شرکت/سازمان

مشخصات شرکت خریدار نرم افزار (شاخص)در این جدول ثبت می گردد

این نام در هدر صفحه اصلی سیستم و در هدر گزارشات سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.ویرایش راهنما

ابعاد مطابق اجرا:

در این بخش نام عملیات های اجرایی را تعریف میکنیم

از این بخش برای تهیه شیت اول صورت وضعیت  "ابعاد مطابق اجرا" استفاده می شود


پروژه ها

تعریف پروژه های عمرانی

شرکتها

تعریف شرکتها:

این منو از اطلاعات پایه سیستم مدیریت صورتوضعیت شرکتها تعریف می شوند

 

شرکت می تواند کارفرما ، دستگاه نظارت ، پیمانکار و یا هر مجموعه ای باشد که در پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد


معرفی سیستم (مدیریت صورتوضعیتهای عمرانی-شاخص)

سیستم "شاخص" جهت مدیریت و تهیه صورتوضعیتهای عمرانی تولید شده است

  امور دفتر فنی پروژه های عمرانی که در این سیستم قابل انجام است عبات است از:

 1. تهیه صورتوضعیتهای موقت و نهایی پروژه های عمرانی
 2. تهیه پیشنهاد قیمت پروژه بر اساس فهرست بها و تهیه و چاپ گزارشات مربوطه
 3. تهیه گزارش تعدیل صورت وضعیت ها
 4. آرشیو اسناد مرتبط با صورت وضعیت به صورت تفکیک شده

قراردادها

قراردادها:

در این بخش از اطلاعات پایه قراردادهای مرتبط با هر پروژه از جمله قرارداد اصلی پروژه و مدت قرارداد 

ثبت میگردد

 

تصویر قرارداد نیز برای   قرارداد در این بخش قابل آپلود می باشد


نوع شرکت

نوع شرکت:

نوع شرکت مانند:

 • دستگاه نظارت
 • مجری
 • پیمانکار
 • پیمانکار جزء
 • ....

در این بخش تعریف می شوند

این جدول در بخش ثبت اطلاعات شرکت مورد استفاده قرار میگیرد


واحدهای اندازه گیری

واحدهای اندازه گیری:

این بخش از اطلاعات پایه جهت ثبت و ویرایش  واحدهای اندازه گیری است

واحدهای اندازه گیری فهرست بها به صورت خودکار در این جدول اضافه  می شوند

 


فهرست بها -سال

فهرست بها - سال:

 

بخش فهرست بها در  اطلاعات  پایه دارای چهار قسمت می باشد

 • سال فهرست بها
 • رشته ها
 • فصول
 • فهرست بها

اولین بخش برای تعریف فهرست بها سال فهرست بها می باشد که در این منو قابل تعریف ویرایش استفصول فهرست بها

فصول فهرست بها:

 

با این منو از بخش اطلاعات پایه فصول فهرست بها قابل افزودن و ویرایش می باشد

مثال: در تصویر زیر لیست فصول رشته ابنیه نمایش داده شده استلیست فهرست بها

لیست فهرست بها:

آخرین بخش از منوهای فهرست بها، لیست نهایی فهرست بها می باشد

در این بخش ردیفهای فهرست بها قابل افزودن یا ویرایش می باشد

 


شاخصهای سه ماهه - رشته

شاخص های سه ماهه-رشته

شاخصهای قطعی   که به صورت دوره های از طرف سازمان برنامه برای استفاده مهندسین مشاور و پیمانکاران جهت استفاده در صورت وضعیتها و محاسبات تعدیل مورد استفاده قرار میگرد 

 

همچنین برای هر دوره  قابلیت import داده ها از اکسل به سیستم وجود دارد

در این منو شاخص ها ی رشته ها قابل افزودن و ویرایش است


شاخص های سه ماهه- فصول

شاخص های سه ماهه - فصول:

 

همانند شاخص های رشته ولی در سطح فصول فهرست بها در این بخش قابل افزودن و ویرایش است


صورتوضعیتها

صورتوضعیتها:

جهت تهیه صورت وضعیت ابتدا در این بخش صورت وضعیت را ایجاد میکنیم

مشخصاتی از جمله دوره صورت وضعیت و پروژه مربوطه و .. را وارد مینمائیم.

پس از تعریف صورت وضعیت داده های مرتبط با آنرا ثبت می نمائیم که شامل:

 • ابعاد مطابق اجرا
 • صورتجلسات
 • متره

ابعاد مطابق اجرا(نام عملیات اجرایی)

ابعاد مطابق اجرا:

در این بخش نام عملیات های اجرایی را تعریف میکنیم

از این بخش برای تهیه شیت اول صورت وضعیت  "ابعاد مطابق اجرا" استفاده می شود.


پارامترهای عملیات اجرایی

پس از تعریف عملیات اجرایی 

در این بخش فیلدها(پارامترها) ی  هر عملیات قابل تعریف است

پس از تعریف فیلدهای مربوطه در هر صورت وضعیت از این پارامتر ها به صورت یک فرم

جهت تکمیل داده های شیت "ابعاد مطابق اجرا" استفاده می شود

به عنوان مثال : در تصویر زیر

فیلدهای مورد نیاز برای عملیات"لوله گذاری" عبات است از:

 • کد کف ورودی
 • کد کف خروجی
 • کد روی دریچه
 • نام دریچه
 • ...

 

به هر تعداد پارامتر مورد نیاز در این لیست تعریف شده و داده های آن در بخش صورت وضعیت از کاربر دریافت و در شیت "ابعاد مطابق اجرا" نمایش داده می شود