اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

سیستم گردش کارمبتنی بر فرآیند

ورود

 اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

معرفی اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

سیستم ساز-فرم ساز- دیاگرام چارت سازمانی - ایجاد دیاگرام گردش کار bmpn2 - امکان گردش فرمها مطابق دیاگرام

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب
/UploadFiles/Media/Image/3024_1c6ea295-91a7-433e-90a6-c6134143d896.png

داشبورد


مدیریت کاربران

/UploadFiles/Media/Image/3024_b4df02ac-50df-4bd9-8b23-b30549672c53.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_0942f8b1-9037-4224-9a8f-d3b5d32e8609.png

مدیریت دسترسی


مدیریت نقشها

/UploadFiles/Media/Image/3024_3b8b4371-35ee-4ecb-8eab-2af646203dbb.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_752aa872-c988-4d76-9aab-2e2f38eae30d.png

ساختار سازمانی


مدیریت منابع داده

/UploadFiles/Media/Image/3024_16d76378-5c8a-4678-b024-5640d45acf7e.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_785a9a94-0c39-4209-81e0-da8bd66c5b85.png

فرآیندها


گروههای فرم

/UploadFiles/Media/Image/3024_2a6dbdbf-d030-409f-a353-1e750941b84c.png

/UploadFiles/Media/Image/3024_1f5537cc-c9c1-4b47-bcd0-32e1eadf738b.png

گروههای کوئری


وب سرویسها

/UploadFiles/Media/Image/3024_c5beba18-5203-42dd-9311-3a0d5d5ee708.png

لیست امکانات • داشبورد
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت دسترسی
 • مدیریت نقشها
 • ساختار سازمانی
 • مدیریت منابع داده
 • فرآیندها
 • گروههای فرم
 • گروههای کوئری
 • وب سرویسها
 • تعریف پارامترها
 • ناحیه کاربری
 • مدیریت راهنمای سیستم
 • نوع ارز
 • منابع
 • نوع منبع
 • نوع پیوست
 • واحدهای اندازه گیری
 • تقویم کاری
 • مرحله(1)طراحی قالب
 • مرحله(2)طراحی سیستم
 • مرحله(3)طراحی گزارشات
 • مرحله(1) طراحی دیاگرام
 • مرحله(2) طراحی پایگاه داده
 • مرحله(3) فرمساز
 • مرحله(4) تنظیمات دیاگرام
 • مرحله(5) انتخاب سامانه
 • کارتابل
 • مانیتورینگ
 • میانگین مدت
 • تنظیمات

چگونه اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب استفاده کنیم?

برای دانلود سیستم روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود

تماس با ما

با ما از طریق راه های زیر تماس بگیرید
راهکار پردازش پایا
تولید نرم افزارهای تحت وب