مستند سازی فرآیندگردش کار

تهیه فرآیند گردش کار به صورت دیاگرام / اسناد و فرمهای مربوطه / مدت زمان و نیروی انسانی مورد نیاز هر تسک/

راهنمای سیستم