سیستم یکپارچه حمل و نقل هوایی تحت وب

سیستم برنامه ریزی فروش تعمیر و نگهداری خطوط هوایی شامل مدیریت انبار،رهگیری قطعات سریالدار -سفارشات داخلی ،سفارشات خارجی ،کنترل کیفیت قطعات و ...

راهنمای سیستم

گردش کار

گردش کار درخواستها

هواپیما

جابجایی قطعه بین هواپیماها بدون عودت به انبار

انبار

جابجایی قطعه بین انبارها

کاربر

تخصیص چند پست سازمانی به یک فرد

پارت ها

چگونه موجودی قطعات را چک کنیم

راهنما

راهنمای سیستم از چه مسیری قابل دسترس است

Parts

نحوه ثبت Part جدید و alternate حداقل موجودی آن قطعه

کاردکس (گردش قطعات)

چگونه گردش یک قطعه را مشاهده کنیم (کاردکس )

Recept(رسید)

چگونگی ثبت رسید انبار (رسید در هر کدام از ایستگاهها)

MyRequests(درخواستهای من)

چگونه درخواست قطعات را ثبت کنیم

MRO(تعمیر و نگهداری)

مشاهده جزییات...