اتوماسیون گردش کار bpms تحت وب

سیستم ساز-فرم ساز- دیاگرام چارت سازمانی - ایجاد دیاگرام گردش کار bmpn2 - امکان گردش فرمها مطابق دیاگرام

راهنمای سیستم

تنظیمات

میانگین مدت

مانیتورینگ

کارتابل

مرحله(5) انتخاب سامانه

مرحله(4) تنظیمات دیاگرام

مرحله(3) فرمساز

مرحله(2) طراحی پایگاه داده

مرحله(1) طراحی دیاگرام

مرحله(3)طراحی گزارشات

مرحله(2)طراحی سیستم

مرحله(1)طراحی قالب

تقویم کاری

واحدهای اندازه گیری

نوع پیوست

نوع منبع

منابع

نوع ارز

مدیریت راهنمای سیستم

ناحیه کاربری