صورتوضعیت های عمرانی

تهیه صورت وضعیتهای دوره ای - متره - برآورد - پیشنهاد - تعدیل - ایجاد ارتباط یکپارچه بین پیمانکارو مشاور و کارفرما - نسخه آنلاین رایگان و...

راهنمای سیستم

پارامترهای عملیات اجرایی

ابعاد مطابق اجرا(نام عملیات اجرایی)

صورتوضعیتها

شاخص های سه ماهه- فصول

شاخصهای سه ماهه - رشته

لیست فهرست بها

فصول فهرست بها

رشته های فهرست بها

فهرست بها -سال

واحدهای اندازه گیری

نوع شرکت

قراردادها

معرفی سیستم (مدیریت صورتوضعیتهای عمرانی-شاخص)

شرکتها

پروژه ها

تعریف پروژه های عمرانی

ویرایش راهنما

پروفایل شرکت/سازمان