اتوماسیون نامه نگار

حذف کاغذ از سیستم اداری - تعداد نامحدود شعب و شرکتهای تابعه ودبیرخانه-هامش نویسی اسناد با قلم نوری –توزیع الکترونیکی اسناد – اسکنر –نسخه موبایل- ثبت نامه ها در word و...

راهنمای سیستم

ساخت گزارش تحت وب

گزارشات

امکان استفاده چندین شرکت از یک نسخه از سیستم

اپ موبایل

امکان ثبت نامه در word

مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد

ثبت امضا در متن نامه

ثبت شماره نامه

اسکن اسناد تحت وب

ارسال پیام با قلم نوری-دست نویس

مدیریت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم

معرفی کارتابل

معرفی اجزای کارتابل

تنظیم محل ثبت شماره -تاریخ-پیوست روی سربرگ و محل امضا ذیر نامه در هنگام چاپ

مشاهده جزییات...

چطور کارتابل خود را به دیگران تفویض کنیم؟

مشاهده جزییات...

چگونه عطف و پیرو نامه ها را ثبت کنیم؟

مشاهده جزییات...

سابقه پیام(ارجاع) به صورت درختواره

مشاهده جزییات...

معرفی نسخه موبایل

مشاهده جزییات...

نحوه ساخت گزارش توسط گزارش ساز تحت وب

مشاهده جزییات...

نحوه استفاده از گزارشات

مشاهده جزییات...